ocewood_SK_bg_2
ocewood_SK_bg
ocewood_SK_bg_1

Rozdiely v zložení WPC - polyméry

Na trhu je pomerne veľké množstvo rôznych značiek od rôznych výrobcov. Tieto materiály sa od seba môžu dosť významne líšiť. Základný rozdiel je v použitom polyméri, v skladbe použitých drevín a v aditívach. Kombináciou týchto zložiek je možné vyrobiť široké spektrum terasových dosiek s rôznymi vlastnosťami a rôznou cenou. Na WPC sa používajú polyméry, ktoré sú svojimi vlastnosťami dosť rozdielne.. Nebudeme sa zaoberať detailným popisom jednotlivých materiálov, poukážeme len na niektoré rozdiely.

Typickým príkladom jednoduchého polyméru je POLYETYLÉN. Polyetylén je ľahší ako voda, vo vode výrazne mení objem. Je pomerne mäkký, preto je jeho hlavné použitie ako obalový materiál, ďalej  v poľnohospodárstve na fólie, PE fľaše na čistiace prostriedky a pod. Najpevnejší polyetylén je vysokomolekulový polyetylén označovaný aj ako PE-UHMW, ktorý sa využíva na časti čerpadiel a rôzne implantáty a protézy. Pre použitie ako na výrobu terasových dosiek nie je primárne určený, limituje ho nízka hustota a teplotná stálosť do 80 °C. Oproti tomu je pri horení netoxický a je chemicky dobre odolný.

POLYPROPYLÉN patrí do skupiny tzv. termoplastického polyméru. Jeho využitie je veľmi široké a vo všeobecnosti má lepšie fyzikálno chemické vlastnosti ako polyetylén. Väčšina komerčne využívaného polypropylénu má stupeň kryštalizácie medzi nízkotlakovým ( HDPE) a vysokotlakovým (LPDE) polypropylénom. Polypropylén je ľahší ako voda, je nepatrne nasiakavý - absorbcia vody je 0,03%. Polypropylén je odolný voči alkoholu a organickým rozpúšťadlám, dobre sa rozpúšťa v xylénoch. Často sa používa na výrobu lán a to hlavne kvôli svojej nízkej hmotnosti. Pri horení neprodukuje žiadne toxické halogenuhlovodíky. Jeho nevýhodou je aj vysoký koeficient teplotnej rozťažnosti.

POLYVINILCHLORID (PVC) je tretí najrozšírenejší vyrábaný plast.Je široko používaný v stavebníctve a to hlavne kvôli svojej odolnosti. PVC má veľa podôb a pridaním rôznych zmäkčovadiel je možné dosiahnuť použitie aj na oblečenie, prípadne v čaluníctve. Hlavná nevýhoda PVC bola v minulosti spájaná s toxicitou pri horení a so zdraviu škodlivou výrobou. EÚ v roku 2011 vyradila niektoré ftaláty zo zoznamu povolených látok. Takmer 15 rokov intenzívneho vedeckého výskumu viedlo ku uverejneniu správy vo vestníku EÚ zo dňa 7.2.2008, v ktorej sa uvádzajú všetky možné riziká a opatrenia pri výrobe. Jediné definované riziká sa týkali použití v detských hračkách, možné ohrozenie zamestnancov  pri výrobe a použitie v niektorých zdravotníckych zariadeniach. Riziká boli definované len pre ftalát DEHP.  Celá problematika údajnej toxicity je veľmi rozsiahla, vo všeobecnosti stačí za všetko citovať Európsku komisiu “Použitie a využívanie  PVC by malo byť podporované pri výrobe niektorých stavebných výrobkov” PVC je recyklovateľné a jeho dopad na životné prostredie je preto minimálny. Moderná výroba nepoužíva pri výrobe ťažké kovy ani nepovolené ftaláty. Ak je výrobca certifikovaný, podlieha prísnej kontrole a pravidelným auditom. Materiály z PVC sa preto vo veľkej miere využívajú vo verejných vodovodoch, v nemocniciach, v odevnom priemysle, v stavebníctve - okenné profily, dvere, konštrukčné prvky a pod. Z pomedzi vyššie uvedených materiálov má jednoznačne najlepšie vlastnosti a jeho vysoká pevnosť a hustota až do 1,45g/cm3 ho predurčujú ako ideálny materiál na výrobu terasových dosiek. Je nenasiakavý a tvarovo aj objemovo stály.

Rozdiely v zložení WPC - drevená zložka

Použitý polymér ako je vyššie popísané do značnej miery ovplyvňuje výsledné vlastnosti produktu. Keďže ale predstavuje len časť celkového zloženia, majú na vlastnosti materiálu vplyv aj ďalšie skutočnosti. Je to hlavne pomer a zloženie drevenej zložky. Použité drevo je veľmi podstatné a to z hľadiska jeho vlastností - koeficient dĺžkovej rozťažnosti, tvrdosť a pod a z hľadiska použitej granulácie. Pri výbere kompozitného materiálu je preto dobre venovať pozornosť aj o použitom dreve.

Rozdiely v zložení WPC - pomer jednotlivých zložiek

WPC na terasy a ploty sa vyrábajú v rôznom pomere polyméru a drevenej zložky. Vo všeobecnosti môžeme povedať že ktorá zložka prevažuje, taký bude mať výsledný kompozit vlastnosti bližšie k tejto zložke. Ak je použitých 70% dreva a 30% iných zložiek bude mať výsledný produkt vlastnosti skôr dreva. Týka sa to hlavne farebnej stálosti - vylučovaný lignín, tvrdosti, nasiakavosti a ostatných fyzikálno - chemických vlastností. Ak je obsah dreva väčší ako obsah plastu, musia sa vo väčšej miere použiť rôzne pojivá, ich zloženie je rôzne, je preto potrebné sa pýtať aj na neidentifikovateľné zložky. Vo všeobecnosti by mal byť obsah plastu väčší ako 50%, ideálne vlastnosti má kompozit vtedy, ak plast obalí drevo. So zložením priamo súvisí cena. Polypropylén je napr. 3x drahší ako drevo.

Dopady lacnejšieho riešenia na výsledný WPC

Lacnejší materiál má horšie vlastnosti. Toto pravidlo platí vo všetkých oblastiach. Stretávame sa s tým denodenne. Pri výbere tej správnej terasy sa preto sústreďme na použitý polymér, podiel tohoto polyméru, použitá drevná múčka - z akej dreviny, ako vysušenej dreviny (drevo nesmie obsahovať viazanú vodu ), taktiež je dôležitá granulácia, čím jemnejšie tým lepšie. Záruky ktoré poskytuje výrobca, resp. dodávateľ sú takmer vždy písané účelovo. Záruka na 25 rokov voči drevokaznému hmyzu a prehnitiu je iná ako záruka na mechanickú stabilitu. Žiadny drevoplast nie je farebne stabilný. Ak WPC obsahuje drevo, drevo vylučuje lignín, ten mení farbu, takže deklarácia farebnej stálosti je zavádzajúca. Taktiež tvrdenie, že plný profil je lepší je nesprávne. Moderné konštrukčné materiály sú zásadne profilované. ( okenné profily, mostné konštrukcie, stavebné prvky atď. ). Použitím vysokopevnostného materiálu a správneho tvaru sa znižuje hmotnosť a zvyšuje mechanická odolnosť. Z niektorých WPC materiálov ale nie je možné vyrobiť kvalitnú profilovanú terasu. Naráža sa tam na fyzikálno mechanické vlastnosti WPC. Niektorí, aj európski výrobcovia s tým majú dostatok skúseností, volia preto radšej plný profil. Vyberajte z certifikovaných riešení.

info wpc ploty terasy
ocewood logo